Data Sheet > Manufacturer > Fairchild Datasheet

Fairchild Datasheet Catalog

Part NameManufacturerDescription
1.5KE100A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE100CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE10A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE10CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE110A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE110CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE11A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE11CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE120A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE120CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE12A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE12CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE130A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE130CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE13A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE13CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE150A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE150CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE15A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE15CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE15CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE160A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE160CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE16A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE16A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE16CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE170A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE170CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE180A Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5KE180CA Fairchild1500 Watt Transient Voltage Suppressors

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>