Data Sheet > Manufacturer > Torex Datasheet

Torex Datasheet Catalog

Part NameManufacturerDescription
XC61AN0802ML TorexLow voltage detector 0.8V +/-2%, N-ch open drain
XC61AN0802MR TorexLow voltage detector 0.8V +/-2%, N-ch open drain
XC61CC0902LB TorexCMOS low voltage detector 0.9V +/-2%
XC61CC0902LH TorexCMOS low voltage detector 0.9V +/-2%
XC61CC0902TB TorexCMOS low voltage detector 0.9V +/-2%
XC61CC0902TH TorexCMOS low voltage detector 0.9V +/-2%
XC61CC1002NL TorexCMOS low voltage detector 1.0V +/-2%
XC61CC1102NL TorexCMOS low voltage detector 1.1V +/-2%
XC61CC1102NR TorexCMOS low voltage detector 1.1V +/-2%
XC61CC1102PL TorexCMOS low voltage detector 1.1V +/-2%
XC61CC1202LB TorexCMOS low voltage detector 1.2V +/-2%
XC61CC1202LH TorexCMOS low voltage detector 1.2V +/-2%
XC61CC1202NL TorexCMOS low voltage detector 1.2V +/-2%
XC61CC1202NR TorexCMOS low voltage detector 1.2V +/-2%
XC61CC1202PL TorexCMOS low voltage detector 1.2V +/-2%
XC61CC1202PR TorexCMOS low voltage detector 1.2V +/-2%
XC61CC1302LB TorexCMOS low voltage detector 1.3V +/-2%
XC61CC1302LH TorexCMOS low voltage detector 1.3V +/-2%
XC61CC1302NL TorexCMOS low voltage detector 1.3V +/-2%
XC61CC1302NR TorexCMOS low voltage detector 1.3V +/-2%
XC61CC1302PL TorexCMOS low voltage detector 1.3V +/-2%
XC61CC1302PR TorexCMOS low voltage detector 1.3V +/-2%
XC61CC1402LB TorexCMOS low voltage detector 1.4V +/-2%
XC61CC1402PL TorexCMOS low voltage detector 1.4V +/-2%
XC61CC1402PL TorexCMOS low voltage detector 1.4V +/-2%
XC61CC1402PR TorexCMOS low voltage detector 1.4V +/-2%
XC61CC1402PR TorexCMOS low voltage detector 1.4V +/-2%
XC61CC1502LH TorexCMOS low voltage detector 1.5V +/-2%
XC61CC1502TB TorexCMOS low voltage detector 1.5V +/-2%
XC61CN0902LB TorexLow voltage detector 0.9V +/-2%, N-ch open drain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>